Privacybeleid​

Privacybeleid

ISOBICATEX – Gebouwen & Investeringen, in het kader van haar website moet een aantal gegevens van gebruikers verzamelen met respect voor alle verzamelde persoonlijke informatie. Dit wordt enkel verzameld met de toestemming van de gebruiker, die wij danken voor het vertrouwen dat hij stelt in ISOBICATEX. In ons privacybeleid leggen we uit wie we zijn, hoe we ermee omgaan, met wie we ze delen, hoe lang we ze bewaren en hoe u contact met ons kunt opnemen en uw rechten kunt uitoefenen. Het is belangrijk op te merken dat ISOBICATEX de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers niet commercialiseert.

Uw gegevens zullen worden verzameld door ISOBICATEX, NIF 516323997, gevestigd in Casal das Figueira in de parochie van Casével en Vaqueiros. De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor vragen over de behandeling van uw persoonlijke gegevens kunt u op de volgende manieren contact opnemen met ISOBICATEX:

Telefoon: 936 755 505 | E-mail: isobicatex@gmail.com

VERWERKING EN WIJZIGING

Door uw persoonlijke gegevens aan ISOBICATEX ter beschikking te stellen, erkent u en stemt u ermee in dat deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. In die zin en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt de gebruiker verzocht kennis te nemen van deze Privacy Policy.

Wij informeren u dat wij, telkens wanneer dit noodzakelijk blijkt, dit Privacybeleid zullen wijzigen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige gegevens valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze gegevens verstrekt.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN U?

Alleen de gegevens die nodig zijn om contacten te leggen via het formulier worden gevraagd: gebruikersnaam en e-mail.

MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Door in te stemmen met het contactformulier, moet u zich ervan bewust zijn dat ISOBICATEX uw gegevens met niemand deelt.

RETENTIEBELEID

De periode gedurende welke uw gegevens worden opgeslagen en bewaard, varieert naargelang van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt.

Er zijn wettelijke voorschriften die voorschrijven dat gegevens gedurende een minimumperiode moeten worden bewaard. Als er geen wettelijke verplichting is, worden uw gegevens dus niet langer bewaard dan wettelijk minimaal is toegestaan.

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

ISOBICATEX streeft ernaar alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te bewaren. Daartoe zijn diverse beveiligingsmaatregelen genomen, met name met betrekking tot informatiesystemen, om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking, verlies, misbruik, wijziging, verwerking of toegang, alsmede tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. Wij hebben echter niet alle risico’s in verband met het gebruik van Internet in de hand, en wij waarschuwen dan ook voor het bestaan van mogelijke risico’s in verband met het gebruik en de werking ervan, en dus ook in verband met het doorgeven van persoonsgegevens via deze weg. Niettegenstaande de door ISOBICATEX genomen veiligheidsmaatregelen moet de gebruiker de toegangscodes geheim houden en niet aan derden meedelen en moet hij de aanbevolen veiligheidspraktijken volgen, met name wat betreft de installatie en het updaten van de nodige veiligheidstoepassingen, met name de antivirustoepassingen.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de activiteit van ISOBICATEX kan te allen tijde worden ingetrokken.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U kunt ons op elk moment verzoeken:
– Toegang tot de informatie die wij over u hebben;
– Om informatie te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig is;
– Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

Indien de verwerking afhankelijk is van uw toestemming of instemming en deze verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt, hebt u recht op toezending van de eerder verstrekte persoonsgegevens.

Uw verzoeken zullen met bijzondere zorg worden behandeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw rechten effectief worden uitgeoefend.

RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

De betrokkene heeft het recht om ISOBICATEX te verzoeken zijn/haar gegevens onverwijld te wissen en ISOBICATEX is verplicht de persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is, met name binnen 90 dagen:
– De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;
– De betrokkene heeft zijn toestemming voor de gegevensverwerking ingetrokken (in gevallen waarin de verwerking op toestemming berust) en er is geen andere grond voor de genoemde verwerking;
– De betrokkene verzet zich tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme belangen die de verwerking rechtvaardigen.